Grundlaget for undervisningen

Fastlæggelse af niveau

Inden undervisningen påbegyndes, fastlægges elevens aktuelle stave- og læseniveau gennem to tests. Der anvendes de samme tests, som benyttes i den danske folkeskole, således at niveauet bliver direkte sammenligneligt.

Dansk i Hele Verden udvælger og fremsender de relevante tests ud fra oplysninger om elevens danskkundskaber, som beskrevet ved tilmeldingen. Der medfølger en enkel, men detaljeret vejledning til forældrene, der skal afholde prøven for deres børn. Denne returneres til  Dansk i Hele Verden. Herefter rettes prøverne, og elevens aktuelle niveau fastlægges. Efterfølgende orienteres forældrene om elevens standpunkt.


Undervisningsforløb

Efter elevens standpunkt er fastlagt,  udarbejder Dansk i Hele Verden et individuelt tilrettelagt undervisningsforløb på de undervisningsportaler,som Dansk i Hele Verden vurderer værende de bedst egnede til barnets niveau og baggrund. Forløbet vil sikre, at barnet udfordres på sit aktuelle niveau og hele tiden udvikler sine læse-, skrive- og stavekompetencer optimalt.

Eleven arbejder online, og læreren følger via nettet elevens arbejde og fremskridt på de enkelte undervisningsportaler. Eleven kan arbejde i eget tempo, da  Dansk i Hele Verden hele tiden følger med i elevens fremskridt, og løbende giver vejledning og nye opgaver, som passer til elevens udvikling.

Efter ét års forløb foretages en ny test for at evaluere elevens fremskridt, hvorefter et nyt forløb kan tilrettelægges.

Elevindsats

For at få et tilfredsstillende udbytte af undervisningen anbefales det, at der ydes en arbejdsindsats på ca. 2 time pr. uge. Elevens arbejdsindsats kan uden problemer variere fra periode til periode afhængig af elevens almindelige skolegang.

Tilmelding til introduktion